Regulamin


R E G U L A M I N
„eM studio” – Szkoła Tańca Maciej Gołębiowski
Uczestnictwo w kursie tańca jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
1. „eM studio” zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie, lub możliwość przesunięcia. „eM studio” pracuje w trybie szkół publicznych.
2. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba uiścić opłatę zgodnie z cennikiem. Płatność dokonywana jest „z góry” za dany miesiąc.
3. Za przeszkadzanie innym uczestnikom w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić kursanta z sali.
4. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach „eM studio” nie odpowiada.
5. Korzystanie z aparatów i kamer podczas zajęć bez zgody instruktora Szkoły jest zabronione
6. Opłata za zajęcia jest bezzwrotna. Należy dokonywać przemyślanych opłat.
7. Opłaty należy wnosić miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca. Za nieobecność kursanta na zajęciach (z przyczyn niezależnych od „eM studio”), kursantowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona w wymiarze ¾ lub większej ilości godzin z całości zaplanowanych w danym miesiącu. W tym przypadku kursant otrzymuje zwrot 50% poniesionej miesięcznej opłaty.
8. „eM studio” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie , a także zakładać odpowiedni strój .Można także się ubezpieczyć.
9. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.
10. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych,
11. Na terenie obiektów na których prowadzone są zajęcia „eM studio” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów , motorów.
12. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor.
13. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu .
14. Jeżeli grupa liczy mniej niż 15 osób to „eM studio” ma prawo połączyć tą grupę z inną na podobnym poziomie lub rozwiązać. W tym drugim przypadku nastąpi zwrot pieniędzy za zajęcia, które się nie odbyły.
15. Aby umożliwić rodzicom lub opiekunom dokonania oceny postępów dziecka, „eM studio” zobowiązuje się do zorganizowania w ciągu każdego roku szkolnego przynajmniej dwóch pokazów tańca. Pokazy te mogą być organizowane w ramach zajęć tanecznych.
16. Każdy uczestnik zajęć bądź jego kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych przez „eM studio”(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883). Powyższe dane nie zostaną udostępnione ani przekazane osobom trzecim. Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach drogą telefoniczną i mailową.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 MAJA.2011 roku.

Facebook

Zostań naszym fanem na FB

Oni już do nas dołączyli

copyright 2024 em studio. All rights reserved.

PromoAgency - agencja reklamowa kraków