Regulamin

 

Regulamin obowiązuje na wszystkich zajęciach prowadzonych przez

Taneczny Klub Sportowy eM STUDIO od dnia 1.09.2015 roku

Nazwy stosowane w regulaminie:
eM STUDIO = organizator zajęć tanecznych sala = sala treningowa, w której odbywają się zajęcia uczestnik = osoba, która dobrowolnie bierze udział w opłaconych zajęciach prowadzonych w Klubie Instruktor = osoba, która prowadzi zajęcia organizowane w Klubie cennik = aktualny cennik dostępny na stronie internetowej i w recepcji szkoły

I. Uczestnictwo w zajęciach

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TKS eM STUDIO w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 101 poz. 926.

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

3. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w recepcji

4. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które opłaciły zajęcia z góry za cały miesiąc oraz uczestniczące w zajęciach regularnie.

5. W przypadku grup zamkniętych, w zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę instruktora prowadzącego grupę.

6. eM STUDIO ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.

7. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy i pracownicy eM STUDIO. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Zapis nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestników.

8. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach w eM STUDIO w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek w recepcji lub wysyłając e-mail.

9. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że eM STUDIO wyrazi zgodę.

II. Organizacja zajęć

1. Uczestnik powinien stawić się w siedzibie eM STUDIO 15 min. przed ich rozpoczęciem, żeby dokonać płatności oraz przygotować się do zajęć.

2. W przypadku niedyspozycji instruktora, eM STUDIO ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.

3. W przypadku małej liczby osób w grupie, eM STUDIO ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.

4. Obowiązkiem uczestnika jest zmiana obuwia przed wejściem do sali. Instruktor może nie pozwolić na udział w zajęciach w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłoże w sali treningowej.

5. Zajęcia w TKS eM STUDIO odbywają się w cyklu pracy placówek szkolnych. Odstępstwa od tej zasady są ustalane indywidualnie

III. Bezpieczeństwo

1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. EM STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy TKS EM STUDIO.

2. Zaleca się zabieranie cennych przedmiotów do sali.

3. Zabrania się przebywania w sali bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.

4. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów.

5. Osoby przebywające w siedzibie eM STUDIO zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.

6. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając pracy eM STUDIO.

7. W siedzibie JDP obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.

IV. Płatności

1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia.

2. Uczestnicy, którzy nie uregulowali płatności zgłaszają się do recepcji szkoły przed rozpoczęciem zajęć, żeby dokonać wpłaty gotówkowej lub potwierdzić realizację przelewu bankowego.

3. Osoba, która nie uregulowała płatności nie może znajdować się na zajęciach i zostanie poproszona o opuszczenie sali podczas sprawdzania listy obecności.

4. Płatności można dokonać za pojedyncze lekcje lub w formie karnetu czyli opłaty z góry za cały miesiąc zajęć w korzystniejszej cenie. Cena karnetu jest stała bez względu na dzień miesiąca w którym jest zakupowany. Ceny za lekcje, oraz jednorazowe wejścia podane są w aktualnym Cenniku. Istnieje możliwość skorzystania z rabatów, które są wyszczególnione w Cenniku. EM STUDIO zastrzega możliwość zmiany Cennika.

6. Osoby rozpoczynające naukę tańca w danej grupie, na pierwszych zajęciach mogą opłacić tylko jedną lekcję w kwocie jak za pojedyncze zajęcia. Decydując się na kontynuację nauki, przed kolejną lekcją mogą dopłacić pozostałą należność do pełnej opłaty za karnet.

7. Wpłat można dokonywać w recepcji eM TUDIO gotówką bądź przelewem na konto bankowe przed rozpoczęciem kursu. W przypadku wpłat na konto w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, zajęcia taneczne, „miesiąc, którego dotyczy wpłata”, symbol grupy,(np. Jan Kowalski, zajęcia taneczne, luty, zumba).

Numer konta: eM STUIO ul.Kościuszki 3, 24-300 Opole Lubelskie 75 8734 0008 0005 2621 3000 0010

V. Zwroty

1. Nieobecność na zajęciach poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do przesunięcia wpłaconych pieniędzy na kolejny okres rozliczeniowy.

2. Za zajęcia, które nie odbyły się z winy eM STUDIO wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone proporcjonalnie do wartości karnetu (wartość karnetu dzielona przez ilość zajęć w miesiącu x ilość odwołanych zajęć) .

VI. Postanowienia ogólne

1. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.

2. W celach promocyjnych eM STUDIO możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik, na podstawie pisemnej zgody uczestnika.

3. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z biurem eM STUDIO.

 

Facebook

Zostań naszym fanem na FB

Oni już do nas dołączyli

copyright 2024 em studio. All rights reserved.

PromoAgency - agencja reklamowa kraków